REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO JSPOLI.PL

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym jspoli.pl prowadzony jest przez JADWIGĘ KOWALSKĄ prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą JS-POLI JADWIGA KOWALSKA (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji:  ul. Stołeczna 3, 05-083 Wyględy) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5291060540, REGON 140067719, adres poczty elektronicznej: sklep@jspoli.pl.


Definicje

Określenia, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, jak również wszelkie inne dokumenty odnoszące się do jego przedmiotu, mają następujące znaczenie:

 1. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – JADWIGA KOWALSKA prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JS-POLI JADWIGA KOWALSKA  (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Stołeczna 3, 05-083 Wyględy) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5291060540, REGON 140067719, adres poczty elektronicznej: sklep@jspoli.pl
 2. Administrator Danych Osobowych – JADWIGA KOWALSKA prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JS-POLI JADWIGA KOWALSKA  (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Stołeczna 3, 05-083 Wyględy) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5291060540, REGON 140067719, adres poczty elektronicznej: sklep@jspoli.pl
 3. Klient (Użytkownik) – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną dokonującą na podstawie niniejszego Regulaminu czynności w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i dokonała lub zamierza dokonać Rejestracji na podstawie formularza umieszczonego na Stronie internetowej, w wyniku której utworzono/zostanie utworzone dla niej Konto, o którym mowa w pkt 1.1.8 poniżej.
 4. Sklep Internetowy – oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na stronie internetowej jspoli.pl.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
 6. Strona Internetowa – strona internetowa jspoli.pl, pod którą prowadzony jest Sklep Internetowy.
 7. Produkty – oznacza rzeczy ruchome prezentowane na Stronie Internetowej wchodzące w skład asortymentu Sklepu Internetowego, na które Klient może złożyć Zamówienie określone w pkt 1.1.7 poniżej.
 8. Zamówienie – oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu Produktów, prezentowanych na Stronie Internetowej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu
 9. Konto Klienta – oznacza zasób internetowy Sklepu Internetowego, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego, w tym historia Zamówień, prowadzone dla Użytkownika przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (Login), do którego dostęp posiada Klient. Funkcje zainstalowane na Koncie Klienta umożliwiają mu dokonanie Zamówienia w Sklepie Internetowym, sprawdzanie statusu danego Zamówienia.
 10. Rejestracja – oznacza procedurę zakładania Konta Klienta, polegającą na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza online, znajdującego się na Stronie Internetowej, poprzez podanie jego danych osobowych („Formularz Rejestracji”).
 11. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez JS-POLI JADWIGA KOWALSKA z Klientem Sklepu Internetowego, w trybie określonym w Regulaminie.
 12. Akceptacja Zamówienia - jest to oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia złożonego Sprzedawcy przez Klienta w postaci wyraźnego potwierdzenia przyjęcia (akceptacji) Zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.
 13. Dostawa – oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi Produktów określonych w Umowie Sprzedaży, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie Umowy Sprzedaży. Dostawa może być zrealizowana przy wykorzystaniu usług firmy zewnętrznej (kuriera lub innej firmy wyznaczonej przez Sprzedawcę).
 14. System Teleinformatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 15. Potwierdzenie Danych – wiadomość automatycznie wygenerowana przez System Teleinformatyczny oraz przesłana do Klienta na podany przez niego adres e - mail po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 16. Dane Osobowe – dane osobowe Klienta, o których mowa w pkt 13.1 poniżej, obejmujące imię i nazwisko Klienta, adres, adres e - mail, numer telefonu i numer NIP, nazwę firmy.

Postanowienia wstępne

 1. Sklep Internetowy jspoli.pl prowadzony jest przez przez  JADWIGĘ KOWALSKĄ prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą JS-POLI JADWIGA KOWALSKA (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji:  ul. Stołeczna 3, 05-083 Wyględy) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5291060540, REGON 140067719
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania ze Sklepu Internetowego jspoli.pl za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem jspoli.pl
 3. Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
 4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania ze Sklepu Internetowego.
 5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013.1422 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności, zmierzających do skorzystania ze Sklepu Internetowego. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia.
 6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Zabrania się korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu Internetowego treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich.
 7. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na Stronie internetowej Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie Konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Zamówienia na podstawie kodu pocztowego Klienta, który nie należy do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zdjęcia Produktów umieszczane są na Stronie Internetowej w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Produktów. Różnice pomiędzy wizualizacją Produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itd.) a rzeczywistym wyglądem Produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby podane przez niego informacje o Produkcie były prawidłowe i aktualne. Przed użyciem Produktu Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu Produktu.
 4. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy produkcie zawierają podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich oraz nie zawierają informacji na temat kosztów Dostawy.
 5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia przedstawiana jest w koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy przedmiotu Zamówienia oraz formy płatności.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen poszczególnych Produktów, kosztów Dostawy oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Data wejścia w życie ww. zmian zostanie podana na Stronie Internetowej, a w razie braku takiej informacji, jest tożsama z datą publikacji zmiany na Stronie Internetowej.
 8. Umowa Sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą w momencie dojścia do Klienta oświadczenia o przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę, tj. w chwili Akceptacji Zamówienia.
 9. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca może wprowadzać ograniczenia ilościowe w zakupie niektórych Produktów oraz uzależniać je od wartości Zamówienia Klienta.
 11. Sprzedawca przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia Klientowi poufności przy dokonywaniu przez niego czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, są następujące: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i połączenie z siecią Internet; przeglądarka Internet Explorer 6.0 albo Firefox 2 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej 98) albo przeglądarka Internet Explorer od versji 7.0, Mozilla Firefox od wersji 4, Opera od wersji 11, Safari od wersji 5.0 oraz Chrom od wersji 20 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej XP). Przeglądarka powinna mieć zainstalowaną wtyczkę Flash Player oraz włączoną obsługę JavaScript i Cookies.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

Rejestracja

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji. Samodzielne składanie Zamówień przez Klienta na Produkty może nastąpić po dokonaniu Rejestracji.
 2. W celu Rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracyjny. Rejestracja może zostać dokonana przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 3. Wypełniając Formularz Rejestracji Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówień Klienta.
 4. Rejestracja zostanie potwierdzona przez Sprzedawcę niezwłocznie za pośrednictwem poczty e-mail, co będzie równoznaczne z utworzeniem Konta Klienta.
 5. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.
 6. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania Loginu (adres e-mail) oraz Hasła podanego przy Rejestracji Konta Klienta . Dane podane przy Rejestracji mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto Klienta.
 7. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.

Zamówienie

 1. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym. Po wybraniu Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku, w którym zapisywana jest lista wybranych przez niego Produktów. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość wglądu i wprowadzania zmian na liście wybranych przez niego Produktów, na bieżąco również może kontrolować wartość Zamówienia. Po podjęciu decyzji o zakupie, Klient zobowiązany jest potwierdzić wolę złożenia Zamówienia, dokonując Rejestracji, lub składając Zamówienie bez Rejestracji, wykonując kolejno wskazane przez System Teleinformatyczny czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 2. Formularz Rejestracji oraz Formularz Zamówienia wypełnione w całości bądź w części błędnie, zawierające dane niezgodne z prawdą bądź w inny sposób wprowadzające Sprzedawcę w błąd, mogą spowodować odrzucenie Zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Klient może składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji Zamówień w dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy, a także inne wyznaczone dni. Informacje o zawieszeniu realizacji Zamówień publikowane będą na Stronie Internetowej.
 4. Klient, klikając na przycisk z napisem „Potwierdź zakup”, potwierdza, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Z tą chwilą następuje zawarcie Umowy Sprzedaży.
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie zamówienia.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u producenta. W innym przypadku Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, który zostanie poproszony o decyzję o sposobie realizacji Zamówienia: częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia. W przypadku niemożliwości wykonania Zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Produktu, Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail. Dokonana przez Klienta przedpłata za zamówiony Produkt, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedawcę zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.

Koszty, termin i sposoby dostawy

 • Koszty dostawy wskazane są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Cennik kosztów wysyłki”.
 • Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towarów do domu/mieszkania.
 • W przypadku zakupienia produktów z różnych kategorii, łączny koszt wysyłki ustala się indywidualnie.
 • Termin realizacji dostawy/odbioru określony jest indywidualnie dla każdego Produktu i jest wskazany na stronie internetowej Sklepu Internetowego przy opisie Produktu. Jest to czas od momentu zaksięgowania wpłaty od Kupującego do chwili wysłania towaru do Klienta.
 • Dostawa zamówionych Produktów odbywa się:
  • przesyłką kurierską,
  • przesyłką kurierską pobraniową.
 • Istnieje możliwość bezpłatnego odbioru osobistego towaru.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas Dostawy lub brak Dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu Dostawy.
 • Nieuzasadniona odmowa lub brak przyjęcia Dostawy przez Klienta traktowana jest jako naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. Powyższe skutkować będzie obciążeniem Klienta wszelkimi kosztami, jakie Sklep Internetowy poniesie w związku z zaistnieniem tej okoliczności.
 • Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Płatności

 • W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w jspoli.pl, sklep jspoli.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 • Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 
  • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
  • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki (przy zamówieniu wymagamy 50% przedpłaty).
  • Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 • Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie Sprzedawcy, w terminie 14 (czternastu) dni. od dnia od objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: JS-POLI JADWIGA KOWALSKA, ul. Stołeczna 3, 05-083 Wyględy lub na adres e-mail: sklep@jspoli.pl . Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wysłanego do niego drogą elektroniczną prześle Klientowi na jego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później niż w terminie niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 7. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, takie jak koszt dostawy Produktu do Sprzedawcy na adres Sprzedawcy. Produkt powinien być zwrócony na adres: : JS-POLI JADWIGA KOWALSKA, ul. Stołeczna 3, 05-083 Wyględy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 9. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wg specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  7. w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

Rękojmia i Gwarancja

 1. Sprzedawca dostarcza Produkty bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada w sytuacji gdy towar ma wadę fizyczną lub prawna (rękojmia) w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 3. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Produkty (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Produkcie, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy realizować wg warunków zamieszczonych w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Produktu.
 4. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 5. Klient może ale nie musi składając reklamację korzystać z formularza reklamacyjnego którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest JADWIGA KOWALSKA prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JS-POLI JADWIGA KOWALSKA  (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Stołeczna 3, 05-083 Wyględy) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5291060540, REGON 140067719, adres poczty elektronicznej: sklep@jspoli.pl. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną – w tym dostarczania newslettera (art. 6 ust. 1 lit . b RODO), marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz profilowania pod kątem marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być: przewoźnicy lub ich pośrednicy realizujący dostarczenie przesyłek, dostawcy IT, usługodawcy w obszarze działań marketingowych i analitycznych. Kupującemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe dla celu marketingowego będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a dla celu profilowania – do momentu wyrażenia sprzeciwu. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia umowy o świadczenie usług/umowy sprzedaży ze Sprzedawcą oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń). Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego JSPOLI.PL.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia na stronie Sklepu Internetowego www.jspoli.pl i dotyczy wyłącznie Klientów, którzy dokonali zakupów po dniu jego wejścia w życie.
 2. Pozostałych (Klientów, którzy dokonali zakupów u Sprzedawcy) Klientów obowiązuje wcześniejszy Regulamin, który znajduje się w archiwum Sklepu Internetowego.
 3. Właściciel sklepu internetowego zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Klienci zostaną poinformowani o zmianie regulaminu poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy, która to informacja będzie widoczna przez co najmniej 14 dni oraz poprzez wiadomość e-mail (w przypadku Klientów, którzy podali adres e-mail). Data wejścia w życie nowego Regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła Klientów, którzy zakupili towar przed zmianą, chyba, że te zmiany będą korzystne dla Klienta i Klient wyrazi na to zgodę.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów Sprzedaży.
 5. Aktualny Regulamin znajduje się na Stronie Internetowej sklepu internetowego jspoli.pl i na każde żądanie Klienta może być mu bezpłatnie dostarczony drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mailowy.

Aktualizacja danych zgodnie z RODO wchodzi 25.05.2018 r